Velkommen til Dansk Sanger-Forbunds hjemmeside

Dato

NYT

06-01-2022

Sangerkurset i Vandel gennemføres

DSF’s formand Kristian Bæk Michelsen har udsendt følgende besked til alle medlemskor:

”Kære alle medlemskor.

Da der endnu ikke er udmeldt restriktioner, der forhindrer gennemførelsen af kurset i Vandel den 12.-13. februar 2022, fortsætter vi planlægningen, og glæder os til at slå dørene op for en masse glade sangere.

VIGTIGT MHT. BETALING
Der er selvfølgelig en risiko for at vi kan komme til at aflyse, og derfor har vi besluttet, at de korvise indbetalinger for kurset ikke skal ske samtidig med tilmeldingen, som vi plejer.

I skal altså først tilmelde jer kurset til Erik Hansen - og vente med at indbetale, til vi er helt sikre på, at kurset gennemføres.

(I tilfælde af, I allerede har betalt, får I selvfølgelig pengene retur ved aflysning)

 

VI OPFORDRER ALLE TIL AT MØDE OP MED ET GYLDIGT CORONAPAS

På glædeligt (og forhåbentligt) gensyn!

 

Sangerhilsen, Kristian Bæk Michelsen”

 

02-11-2021

Indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel er udsendt til korenes kontaktpersoner.

Kurset holdes lørdag den 12. og søndag den 13. februar 2022 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktører er denne gang : Brian Grønbæk og Mette Østergaard. Brian har tidligere været en særdeles kompetent instruktør i Vandel. Nu kommer han igen! Mette kender mange af jer fra aftenkurser, og hun vil danne stemmerne lørdag formiddag, så vi kan stå weekenden igennem!

Repertoire: Der arbejdes fortrinsvis med nye satser, der er undervejs, men vi pudser også på noget af det ældre og kendte repertoire.

Du kan se indbydelsen her.

04-10-2021

Repræsentantskabsmødet den 25. september 2021


Den 25. september blev det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt i Håndværker- og Industriforeningens lokaler i Horsens, hvor Horsens-koret også har øvelokaler.

 

Den afgående formand Lau Michelsen skriver efter mødet:

”Lørdagens repræsentantskabsmøde i Horsens forløb helt efter forventning.

Mange var mødt, og alle var enige om at løse problematikkerne i fordragelighed.

Der blev uden dramatik valgt en bestyrelse og udpeget et musikudvalg. 

 

Tak for det, og tak til alle fremmødte for positiv indstilling til bevarelse af DSF.”

 

Du kan læse referat af mødet ved at klikke her og formandens beretning ved at klikke her..

 

Efterfølgende reception

Efter mødet blev der afholdt en reception for Lau – til stor overraskelse for hovedpersonen selv. Lau blev ved denne lejlighed udnævnt til æresmedlem af sangerforbundet efter 30 års utrætteligt arbejde som formand for sammenslutningen.

 

Lau skriver efterfølgende i en mail til korene:

Tak til DSF for tilliden til at være medlem af musikudvalget siden 1984 og til i de seneste 30 år at varetage formandsposten. Det har været en positiv og oplevelsesrig tid.
Tak til DSF for den fornemme hædersbevisning og flotte gave i anledning af afskeden. Tak til Erik Hansen for at arrangere en reception med deltagelse af gæve sangere fra

mange kor. Tak til alle, der mødte op, og tak til alle rundt i korene for positivt og givende samarbejde gennem årene.

Jeg håber, at den nyvalgte formand og bestyrelse må møde samme åbenhed og imødekommenhed i årene fremover.

Sangerhilsen
Lau”

 

Den nyvalgte formand er Kristian Bæk Michelsen fra mandskoret Dunkel Dirks, København. Vi ønsker Kristian velkommen til arbejdet, tillige med de øvrige fire nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og de tre genvalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

 

23-08-2021

Ordinært repræsentantskabsmøde den 25. september


Der er udsendt en indkaldelse til Repræsentantskabsmøde, der afholdes
lørdag den 25. september 2021 kl. 10.15 i Horsens (Håndværkerforeningen, Allegade 16, Horsens).

Fra kl. 10 er der kaffe og rundstykke og efter mødet serveres en let frokost.

Den afgående formand opfordrer alle kor til at sende en repræsentant, da der er meget på spil, ikke mindst valgene: Der skal vælges en ny formand samt 2-4 medlemmer til den kommende bestyrelse.
Hvert medlemskor har 1 stemmeberettiget repræsentant, men flere kan deltage i mødet.

Materialer (dagsorden, regnskab, budget mv.) er udsendt til medlemskorenes formænd / kontaktpersoner.

20-08-2021

Nu kan vi endelig komme i gang …


DSF’s formand har netop udsendt en indbydelse til et sangerkursus med følgende opløftende bemærkning:

”Nu lader det til, at vi endelig kan fortsætte vores dejlige hobby, og her følger et tilbud om kursus i Nyborg den 3. oktober.”

Du kan se indbydelsen her.
… og programmet mv. her.

22-05-2021

Nu lysner det endelig, og vi kan komme i gang med øvelserne igen.

Sangerforbundets formand Lau Michelsen har videresendt nedenstående besked, som er udsendt fra Amatørmusik Danmark:

"Kære medlemsorganisation i Amatørmusik Danmark

Genåbningens næste fase, fra d. 21. maj 2021

 • Alle kor, orkestre, bands, ensembler, garder mv. kan øve indendørs fra d. 21. maj.
 • Man må dog maksimalt være 50 personer tilstede (ekskl. lønnet personale). (NB: Dette stiger til 100 d. 11. juni)
 • Der skal være minimum 2 m2 pr. person i lokalet.
 • Man skal holde minimum 1 m afstand, helst gerne 2 m. Dette gælder også i pauser.
 • Man skal bære mundbind eller visir, undtagen når man sidder på en fast plads.
 • Den lokale forening skal tjekke coronapas ved stikprøve: én gang dagligt for samtlige tilstedeværende over 15 år. (Det kan være via MinSundhed-app, print fra Sundhed.dk eller den coronapas-app, der snart lanceres). Vi håber at få afklaret snart, hvilke GDPR-regler, der gælder i den forbindelse.
 • Hvis man ikke kan forevise et gyldigt coronapas, skal man bortvises, medmindre man er fritaget for testkrav af helbredsmæssige grunde.
 • Find plakater om krav om fremvisning af coronapascoronasmitte.dk
 • Der skal i øvrigt sikres, at de gældende regler om håndsprit, afmærkning osv. overholdes.
 • Man opfordres også til særlig forsigtighed i pauser, hvor man fx ikke skal dele kaffekander mv.

Der gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forbindelse med kulturelle arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende. Hvis denne undtagelse finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede til arrangementet, inkl. de optrædende og evt. personale.
NB: denne undtagelse kan IKKE bruges i forbindelse med øvning/prøver i foreningsregi; den gælder kun ved koncerter med publikum.
Der skal være mindst 1 meters afstand mellem hver siddende tilskuer (undtagen folk, der i forvejen er i nær kontakt).
Der kan yderligere laves særligt store arrangementer med sektioner á 500 tilskuere – læs mere om det på kum.dk.

Se https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Mange hilsner/Best regards
Jonas Viggo Pedersen
Formand

25-03-2021

Udsættelse af repræsentantskabsmødet

Landsformanden har udsendt følgende besked til medlemskorene:

"Til alle medlemskor.

Det ordinære repræsentantskabsmøde i Dansk Sanger-Forbund, der har været varslet til afholdelse lørdag den 24. april, har bestyrelsen besluttet at udsætte. De gældende restriktioner vil ifølge de seneste udmeldinger ikke kunne forventes lempet i et sådant omfang, at vi kan risikere at planlægge et fysisk møde i april måned. 

Vi forventer, at situationen vil bedres en del hen over sommeren, så vi tillader os at varsle mødet afholdt Lørdag den 25. september 2021 kl. 10 i Horsens

Dagsorden og øvrigt materiale udsendes jf. vedtægterne.

Vi håber på en snarlig genåbning for kulturlivet og dermed muligheden for, at vi alle kan genoptage de ugentlige øvelser.

 Med ønsket om snarligt gensyn sender vi jer de bedste sangerhilsener

DSF Bestyrelse og musikudvalg
/ Lau
"
 

03-11-2020

Corona-pandemien raser og det påvirker i høj grad vores dagligdag, herunder også mandskorenes dagligdag.

Et hurtigtarbejdende udvalg under "Amatørmusik Danmark" (en paraplyorganisation for amatørkor og -orkestre, som Dansk Sanger-Forbund er medlem af) har indsendt en forespørgsel om fortolkningen af retningslinjerne for amatørkor og -orkestre til de relevante myndigheder og fået en telefonisk godkendelse af fortolkningen, som udvalget meget gerne vil udbrede til hele amatørmusiklivet.

Sangerforbundets formand Lau Michelsen skriver i den anledning til korene:'

"Til alle medlemskor.

Der har været en del forespørgsler og en del forsøg på tolkning af de nu gældende regler for forsamlinger med korsang (og orkesterspil) for øje. 

Som I ser af vedhæftede er det stadig muligt at afholde såvel øvning som koncert, når man overholder de generelle retningslinjer for afstand mv. samt de i vedhæftede udredning og af myndighederne verificerede særlige krav.

Sangerhilsen
Lau"

 

Se det udsendte dokument ved at klikke her.
 

25-10-2020

Den årlige kursus-weekend i Vandel er aflyst i 2021

Som en konsekvens af den nyeste udvikling og de deraf følgende restriktioner er det af bestyrelsen besluttet endeligt at opgive den årlige kursus-weekend, februar 2021 i Vandel.
 

03-07-2020

Webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang mv.

"Amatørmusik Danmark", som Dansk Sanger-Forbund er en del af, har (sammen med 4 andre landsdækkende organisationer) inviteret korene til et virtuelt møde med oplysning om og mulighed for at få svar på spørgsmål om risiko og om foranstaltninger ved korsang. Webinaret holdes torsdag den 20. august kl. 15-17.

Af invitationen fremgår bl.a. "For at fremme oplysning om området - og fjerne eventuelle misforståelser - afholder organisationerne dette fælles webinar, hvor de seneste retningslinjer og det nyeste vidensgrundlag vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Webinaret har inviteret lægefaglige eksperter fra hhv Statens Serum Institut og Odense Universitets Hospitals arbejdsmedicinske klinik, Musikersundhedsklinikken til at fremlægge og svare på spørgsmål.
"

Se invitationen her. Der vil komme mere information primo august.
 

20-06-2020

Landsstævne i Horsens fredag og lørdag den 7. og 8. maj 2021

Landsformanden har til alle medlemskor udsendt en status for det aflyste korstævne, der skulle være afholdt i maj måned, men som - så meget andet - blev aflyst pga. Corona.

"Til alle medlemskor.
Der har været afholdt et konstruktivt møde med HIS Horsens om det aflyste landsstævne og om mulighederne fremover.

I Horsens har formanden og udvalget fået tilsagn fra egne rækker og fra de forskellige medspillere til at kunne afholde landsstævnet i foråret 2021. Der er fra forskellig side indkommet en del positive udsagn om, hvad man mener, der skal til for at få opbakning til et landsstævne, og det har ført til følgende koncept:

Der afholdes landsstævne i Horsens fredag og lørdag den 7. og 8. maj 2021. 

Fredag aften:

Jazz, tapas og hygge i Håndværkerforeningen - med mulighed for, at de deltagende kor kan underholde hinanden.  

Lørdag:

Optog, velkomst, sang i byen, frokost, prøver og Stævnekoncert. Gustav har givet tilsagn om at lede fælleskoret, og orkesteret vil igen spille til Lumbye - så: Sangprogrammet er det samme!

Også Kommunen, Håndværkerforeningen, Horsens Politiorkester, Horsens Garden og alle øvrige har givet tilsagn om medvirken. Indbydelsen udsendes efter sommerferien, og der udarbejdes tilbud om forskellige måltider, herunder også om aftensmad inden man kører hjemad om lørdagen. Som i den oprindelige version er det naturligvis muligt at deltage i landsstævnet begge dage - eller kun om lørdagen.

Jeg benytter lejligheden til at bringe en tak for samarbejdet i den forløbne sæson og at ønske jer alle en god sommer. Forhåbentlig kan vi snarest efter ferien vende tilbage til normal praksis.

Vi trænger til en række normale sangaftener og også til at aflevere nogle koncerter igen.

Sangerhilsen
Lau"

 

23-03-2020

På grund af Corona-smittefaren er Landssangerstævnet i Horsens AFLYST

DSF's bestyrelse og arrangørerne i Horsens-koret har valgt at aflyse landssangerstævnet, som skulle have været afviklet den 15.-16. maj. DSF's formand Lau Michelsen skriver søndag (den 22. marts) i en mail til korene:

"Til alle medlemskor
Nu til formiddag indløb meddelelse fra Horsens, at man aflyser landsstævnet i maj.

De seneste par uger har DSF's bestyrelse og musikudvalg været i dialog med HIS Horsens, og ingen har desværre nogen mulighed for at forudsige det videre forløb af det voldsomme virusangreb, Danmark er udsat for.

Derfor må vi erkende, at beslutningen om aflysning er den rigtige, selv om det indebærer frustrationer for HIS Horsens - for en lang række sangere og andre, der har lagt mange kræfter i at skabe et arrangement, der for alvor kunne give genlyd i byen.

DSF har udtrykt en stor tak til arrangørerne og vil bistå ved udredning af både praktik og økonomi. 

Herunder bringer jeg Johannes' E-mail.

Sangerhilsen
LauKære Lau

Med blødende hjerte og knuste forventninger ser bestyrelsen i HIS-koret sig desværre nødsaget til at aflyse Landsstævne 2020 grundet Corona og dens virkninger for, hvornår smittekurven vil flade ud.

Da der er mindst 2 kor, der senest med udgangen af marts kan afbestille måltider, får de med baggrund i ovenstående mulighed herfor.

Vi er i Horsens særdeles kede af at måtte skride til aflysning af Landsstævnet, da vi har sat himmel og jord i bevægelse for at få stævnet op at stå, og har fra alle sider kun mødt positive tilkendegivelser - så også derfor gør det rigtig ondt. 

De 10 kor, der har meldt sig, skal her fra Horsens have tak, fordi de har bakket så meget op om stævnet, og vi havde, hvis ikke Corona havde spoleret det, fået alletiders Landsstævne afviklet.

TAK for det!

Sangerhilsen
Johannes
HIS Horsens"
 

23-11-2019

Formanden for HIS-Horsens Johannes Andersen har via DSF's formand udsendt indbydelsen og et foreløbigt program for Landsstævnet i Horsens til alle medlemskorene.

Landsstævnet i Horsens afvikles fredag - lørdag den 15. og 16. maj 2020. Du kan se indbydelsen her.

Arrangørerne beder om en forhåndstilkendegivelse senest den 15. december (forventet antal deltagende sangere og ledsagere). Bindende tilmelding senest 31. januar 2020.

Det udsendte foreløbige program for afvikling af Landsstævnet 2020, hvoraf de aktiviteter vi kender til i dag, fremgår kan ses her.

Programmet og flere oplysninger kan ses på horsens-korets hjemmeside: http://his-horsens.dk/landsst%25C3%25A6vnet-2020.html.
Følg løbende med på denne side, der jævnligt vil blive opdateret.
 

15-11-2019

Invitationen til næste års weekendkursus i Vandel er udsendt til alle medlemskor.

Kurset afholdes i weekenden den 9. - 10. februar 2020 med mulighed for at ankomme fredag aften til samme pris, der i øvrigt er uændret i forhold til sidste gang. Kursusinstruktør er igen Gustav Hagner, der var en særdeles kompetent instruktør ved kurset i 2019.

Landsstævnet nærmer sig, og Gustav skal dirigere det store fælleskor ved stævnekoncerten i Horsens. Derfor vil repertoiret hertil fylde en del ved dette kursus, og der arbejdes naturligvis med klang og udførelse.

Du kan se kursusindbydelsen med flere detaljer og tilmeldingsoplysninger her.
 

29-09-2019

Sangerkursus i Horsens:

Dansk Sanger-Forbund afholder igen et sangerkursus.
Denne gang Lørdag den 2. november 2019 kl. 9.30 - 15 i Håndværkerforeningen, Allégade 16, 8700 Horsens

Kursusinstruktør er Ulla Gade (tidligere dirigent i Horsens) og temaet bliver "Lær at lytte til hinanden for at forbedre korklangen; det er især vigtigt, når sangere fra forskellige kor skal optræde sammen". Landsstævne 2020 står for døren, og kursusdagen benyttes til at øve sange hertil. Dels de udtagne fællesnumre, dels sange, der kunne blive fælles for de østjyske kor.

Du kan læse indbydelsen her.
 

15-08-2019

STEMME- og SANGKURSUS i Nyborg:

Østfyns Mandskor og Dansk Sanger-Forbund afholder stemme- og sangkursus lørdag den 21. september 2019 kl. 10:00 - 15:00.
Kurset afholdes i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13, 5800 Nyborg og kursusinstruktør er Mette Lund Franck, Stemmens Portal. https://stemmensportal.dk/.

TILMELDING:
Tilmelding til formand for Nyborg Sangforening/Østfyns Mandskor Per Kurt Olsen, tlf. 51 16 82 18, E-mail: olsenperkurt@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er fredag d. 6. september.

Du kan læse indbydelsen her.
 

21-04-2019

DSF's formand har modtaget en mail fra Nordisk Sanger-Forbund, som DSF er en del af.

Mailen er rundsendt til DSF's kontaktpersoner. DU kan læse mailen her.

Her kan du bl.a. læse om

 • aktiviteter nu og i 2020
 • En ny hjemmeside er åbnet. Se NSF's nye hjemmeside ved at klikke her.
 • I forbindelse med en traditionel konkurrence i april 2020 (opkaldt efter komponisten Madetoja) arrangeres en festival, man kan deltage i også uden for konkurrencen. Se flyer her.

15-03-2019

Lørdag den 6. april afholdt sangerforbundet det ordinære repræsentantskabsmøde i Gedved Medborgerhus.

Du har læse mødereferatet ved at klikke her.
 

03-03-2019

Bestyrelsen har den 2. marts udsendt følgende indkaldelse til alle medlemskor:

"Hermed indkaldes til forbundets ordinære repræsentantskabsmøde, der som tidligere bekendtgjort afholdes lørdag den 6. april kl. 10.15 - 14.00.
Hvert medlemskor har én stemmeberettiget repræsentant. Flere kan deltage og har taleret, ligesom DSF også for disse betaler fortæringen.
....
Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før mødets afholdelse.
Alle medlemmer af bestyrelse og musikudvalg er villige til genvalg, men alle forslag til kandidater modtages med tak.

Mødet er denne gang henlagt til Gedved [Gedved Medborgerhus, Egebjergvej 1, 8751 Gedved], da Håndværkerforeningen i Horsens desværre var optaget. Der er kaffe og rundstykke kl. 9.30. Mødet afsluttes med en frokost, der forventes indtaget kl. 13 - 14.

DSF er som sædvanlig vært og refunderer rejseomkostninger baseret på DSB - takst til og fra Horsens. Man bedes orientere sig om ”naboens” deltagelse for om muligt at arrangere samkørsel. Togrejsende meddeler hertil, hvis man skal afhentes på Horsens Station.

Sangerhilsen
Bestyrelsen
"

Du kan se indkaldelsen og dagsordenen her. Øvrige bilag (vedtægter, regnskaber og budgetter) er sendt til korrepræsentanterne.
 

23-01-2019

Rigtig mange af DSF’s kor har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse

AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, er en sammenslutning af 15 landsdækkende organisationer inden for amatørkor og -orkestre, herunder DSF Dansk Sanger-Forbund *). AKKS har i forbindelse med et pilotprojekt (Projekt Samling) udsendt spørgeskemaer til alle sammenslutningens amatørkor og -orkestre.

Projektet har modtaget udfyldte spørgeskemaer fra 358 foreninger, som i alt repræsenterer 13499 amatørmusikalske udøvere. Heraf er DSF repræsenteret med 26 besvarelser, hvilket svarer til 68 % af DSF’s medlemmer. Det er super flot, udtaler en meget tilfreds Mette Dahl Trudslev, der er projektkoordinator i AKKS-projektet, i en mail til DSF’s formand Lau Michelsen.

Blandt til modtagne spørgeskemaer har AKKS trukket lod om en gevinst på 5.000 kr., som kan bruges til workshop, undervisning eller lign. Og de heldige vindere blev: Håndværkerkoret Nykøbing Mors (Medlem af Dansk Sanger Forbund). Vinderne har fået direkte besked. 

AKKS har nu påbegyndt det videre analysearbejde, og inden længe - når analysearbejdet er klar - bliver der mulighed for at gennemgå de forskellige tal på AKKS' hjemmeside. 

Vi ønsker Håndværkerkoret Nykøbing Mors tillykke med gevinsten og takker alle deltagende DSF-kor for jeres medvirken ved AKKS-Projektet.

*) AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd har som overordnet formål ” … at sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur”.
AKKS består af 15 landsdækkende og 5 associerede organisationer, der på amatørniveau beskæftiger sig med musik, sang, foto, illustration og litteratur. Tilsammen repræsenterer de mere end 80.000 aktive amatører over hele landet, hvoraf halvdelen er børn og unge.

Læs mere om AKKS og projektet på https://akks.dk/ .

17-01-2019

DSF's formand Lau Michelsen har sendt denne nytårshilsen:

Til alle medlemskor i DSF.
På forbundets vegne ønsker jeg alle et godt nytår 2019.

Mange spændende opgaver venter, og jeg håber på sædvanlig god opbakning. I skrivende stund er der over 80 tilmeldt kurset 9. - 10. februar i Vandel. Vi beder de sidste kor melde sig hurtigt, da efterskolen skal vide, hvor mange kartofler, der skal skrælles .... Invitationen er vedhæftet.

Landsstævne 2020 i Horsens:
Programmet kan ses på Horsens-korets hjemmeside. Klik her (se landsstaævneprogrammet). Det musikalske indhold er ved at være på plads, og noderne til fællesprogrammet udsendes, så snart de er klar.

Kurser i 2019:
Kunstrådet har via sin bevilling givet os mulighed for at afholde en weekend (Vandel) samt i al fald 3 lørdage eller aftener. Kontakt din mand i bestyrelsen for at høre om mulighederne.

KODA:
Husk at rapportere koncerterne til KODA og at købe for 2019. Har nogen haft flere eller færre koncerter end planlagt for 2018, korrigerer man selv.

Ny organisation?:
Amatørernes Kunst- og Kultur-samråd, AKKS har afholdt en række møder for at undersøge muligheden for et formaliseret samarbejde efter nedlæggelsen af DAM. Noget tyder på, at man i løbet af det næste halve år kommer til en afklaring, men der er mange interesser, der spiller ind.
Læs mere hos AKKS her. Alle bliver naturligvis informeret, når der er nyt i sagen.

Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 6. april i Horsens kl. 10-14. Indkaldelse og dagsorden mv. udsendes jf. vedtægterne.

Sangerhilsen
Lau
 

30-11-2018

Indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel er udsendt til korenes kontaktpersoner.

Kurset holdes lørdag den 9. og søndag den 10. februar 2019 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Gustav Hagner. Gustav er netop uddannet i musik med korledelse som et af sine fag. Da Gustav er dedikeret sanger, lægges der vægt på klang og udførelse. Der arbejdes med kendte og nyere satser fra DSF’s udgivelser, og der præsenteres nogle af de satser, der er på vej. Endvidere er der rytmiske satser på programmet.

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel med flere detaljer, pris mm. her og tilmeld dig gennem dit kor nu.
Bemærk: Det er muligt at ankomme fredag i løbet af aftenen - uden merbetaling!
 

08-09-2018

Dansk Sanger-Forbund kan byde et nyt kor - DC Singers - velkommen i kredsen. Et lille kor bestående af 7 herrer fra de sydfyske har meldt sig ind i sangerforbundet.

Vi byder DC Singers velkommen i Dansk Sanger-Forbund og håber at I får glæde ved at være med i forbundet. Vi glæder os til at møde jer til diverse kurser og musikarrangementer.
 

12-05-2018

Musikudvalgets formand, Christian Bennedsen, oplyser at Sanger-Forbundet nu har udgivet 10 nye satser og at de tilhørende lydindspilninger er uploaded, så man kan høre de 4 mandskorstemmer indspillet for hver af de nye satser.

Se den opdaterede oversigt over DSF-udgivelser her. Hør Christian Bennedsens indspilninger via dette link.
 

10-05-18

DSF's formand Lau Michelsen har ultimo april 2018 udsendt tre nye kursustilbud til alle forbundets medlemskor.

Lau oplyser i mailen til korene, at landsorganisationerne - efter at DAM er nedlagt - i fællesskab har søgt om midler til at fortsætte uddannelserne for korledere. Det er Foreningen "Danske Korledere", der forestår planlægningen, og Lau opfordrer til, at landsforbundets dirigenter vil gøre brug af denne nye mulighed for udvikling af dirigent-hvervet.

Se de nye kursustilbud ved klik på den nye side: "Kursus-tilbud".
 

28-03-2018

DSF har indgået en ny god aftale med KODA, der har opsagt den gamle aftale om kollektiv betaling af KODA-afgifter. Læs mere om det på siden "Meddelelser".
 

28-03-2018

Listen med DSF's udgivelser er blevet opdateret med de seneste nyudgivelser - 11 nye satser. Se listen her.

Og husk at du til brug for indøvningen kan høre Christian Bennedsens indspilning af de 4 stemmer til hver af satserne fra siden "Lydfiler til DSF-udgivelser".
Direkte link til lydfilerne: klik her.
 

06-02-2018

Sangkoret Frejdigs mangeårige formand Jørn Bækgaard er død 82 år gammel.
Jens Aage Høygaard, Brønderslev, sekretær i sangkoret Frejdig, har på vegne af sangkoret indsendt mindeord om Jørn Bækgaard. Læs det her.
 

21-11-2017

"Sangforeningen Frejdig" i Brønderslev har lige fejret en jubilar. Se her.
 

08-11-2017

Fra Poul Erik Jensen, der er dirigent for Mandskoret "Frejdig" fra Brønderslev, har vi modtaget tekst og noder til 3 helt nye satser: "At være dus", "Lidt om det at blive ældre" og "Til dig".

Du kan se noder og tekst via siden "Nyt fra korene".
 

08-11-2017

Så er indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel på gaden.

Kurset holdes lørdag den 10. og søndag den 11. februar 2018 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Robert Sund og repertoiret bliver afvekslende, med vægt på klang og udførelse. Robert Sund fra Stockholm en af verdens absolut bedste instruktører, med mandskor som højeste prioritet. Desuden er han en fin kammerat med humor på et højt niveau.
Du kan glæde dig til en helt usædvanlig oplevelse!

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her og tilmeld dig gennem dit kor nu.
 

23-10-2017

Lørdagskursus i Horsens

Lørdag den 25. november 2017 kl. 9 til 15 afholdes kursus i Håndværkerforeningen, Allégade 16, 8700 Horsens.

Instruktør er Sebastian Hatt, der til daglig leder koret i Horsens. Sebastian har en bred musikuddannelse, med korledelse, pædagogik og klassisk klaver.

Der er god plads i lokalerne, og prisen for deltagelse er 170 kr., inklusive morgenkaffe, frokost og kursusgebyr.

Se indbydelsen med yderligere oplysninger om tilmelding mv. her.
 

06-10-2017

Forsvarsbrødrenes Sangkor Vejle fylder 100 år.

Dette markeres med en jubilæumskoncert i Bygningen, Ved Anlægget 14b i Vejle, lørdag d. 11. november 2017 fra kl 14 til ca 16:30.

Se omtalen, indbydelse og program under "NYT fra korene" her.
 

06-09-2017

Ribe Mandskors mangeårige dirigent - som jo også er sangerforbundets formand - Lau Michelsen har modtaget en fornem hæderspris.

Læs om den fornemme og meget velfortjente hædersbevisning her.
 

13-05-2017

Referat fra repræsentantskabsmødet den 29. april i Horsens er udsendt til alle medlemskor, bestyrelse mv. DU kan læse referatet ved klik på dette link.

Du kan se de opdaterede vedtægter her.
 

20.03.2017

Formanden for DSF's Musikudvalg, Christian Bennedsen, har indspillet de 4 mandskorstemmer til flere af de satser, som er udgivet af DSF og gjort dem tilgængelig for DSF's medlemmer. Du finder dem på siden her

Du kan også hente og lytte til indspilningerne fra siden "Lydfiler til DSF-udgivelser", som nu finder her
 

20.03.2017

Der er udsendt indkaldelse og dagsorden til Ordinært repræsentantskabsmøde, der som bekendt afholdes hvert andet år.
Mødet afholdes Lørdag den 29 april 2017 kl. 10.15 i Håndværkerforeningen, Allégade 16 i Horsens.
Du kan se dagsordenen her.
 

06.11.2016

Så er indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel på gaden.

Kurset holdes lørdag den 11. og søndag den 12. februar 2017 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Brian Grønbæk Jensen, som er konservatorieuddannet i kor- og ensembleledelse og med stor erfaring i både direktion og sang. Repertoiret bliver afvekslende, med vægt på klang og udførelse, bl.a. med præsentation af nye DSF-satser.

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her og tilmeld dig gennem dit kor nu.

06.11.2016

Formanden oplyser, at der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 29. april 2017 i Horsens.
 

20.10.2016

Sangforeningen BRAGE af 1866 fra Ålborg fejrer 150 års jubilæum.
Det markeres ved en reception og koncert i Musikkens Hus fredag den 11. november 2016 kl. 14 - 17. Der er gratis adgang for alle.

Du kan se opslaget her. Se mere på siden "NYT fra korene".

10.09.2016

DSF har endnu en gang - denne gang i samarbejde med Forsvarsbrødrenes Sangkor Vejle - sendt en indbydelse til et kursus i "STEMMETRÆNING".

Kurset afholdes onsdag den 5. oktober kl. 19:00 til 22:00 på Niels Finsensvej 4 i Vejle.

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.

Prisen for kurset er kun 30 kr. pr. deltager og tilmelding sker korvis senest fredag den 23. september ved mail til Børge Juul på mail: bjuul.dalen@gmail.com og samtidig at indsætte det samlede beløb på DSFs konto 7242-0001248658 med angivelse af korets navn.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her. Bemærk at deltagerantallet er begrænset til ca. 50 efter "først-til-mølle-princippet".

10.03.2016

DSF har i samarbejde med Skiveegnens Herrekor sendt en indbydelse til endnu et kursus i "STEMMETRÆNING".

Kurset afholdes onsdag den 13. april kl. 18:30 til 22:00 i Skive Musikskole, Standvejen 9C, 7800 Skive.

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.

Prisen for kurset er kun 30 kr. pr. deltager og tilmelding sker korvis senest fredag den 1. april ved mail til Henning Taankvist og samtidig at indsætte det samlede beløb på DSFs konto 7242-0001248658 med angivelse af korets navn.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her. Bemærk at deltagerantallet er begrænset til ca. 50.

07-03-2015

DSF og Horne Mandskor inviterer til lørdagskursus i Horne lørdag den 9. april 2016 kl. 09:00 til 17:00.
Kurset ledes af Brian Grønbæk Jensen, der bl.a. er vicedirigent for Studentersangerne, og er en særdeles erfaren og kompetent instruktør.

Se indbydelse med flere oplysninger om pris, program og tilmelding her.

23-02-2016

DSF-formanden informerer:
Institutionen "Foreningen Nordens Foreninger" har oprettet en platform, hvor man kan synliggøre sig i Norden.

Jeg opfordrer alle kor til at registrere sig. Det er gratis, og det kan give gode muligheder for nordisk kontakt.
http://nordiskenet.org/ er det enkelt at registrere. Vælg ”Opret dig” i menuen og vælg nederst ”Anden aktør med nordisk interesse”

10-01-2016

Poul Erik Jensen fra Sangkoret Frejdig i Brønderslev har sendt sin seneste sang - "Vendsyssel". Se noder og tekst på siden "NYT fra korene"
 

10-01-2016

Siden med links til korenes egne hjemmesider er blevet opdateret. Se siden her.
Hvis dit kor mangler på listen eller er der fejl, så send en mail til webmaster Jørn Frandsen.
 

30-11-2015

Så er indbydelsen til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel på gaden.

Kurset holdes lørdag den 13. og søndag den 14. februar 2016 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang igen Jon Hollesen, som er uddannet cand. mag. i musik-videnskab og dramaturgi ved Aarhus Universitet, samt uddannet til sangpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med taleteknik som tilvalgsfag. 

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her og tilmeld dig gennem dit kor nu. De der oplevede Jon Hollesen sidste år har sikkert allerede meldt sig.

07-11-2015

Fra Jens Baungaard, formand for Viborg Mandskor, har vi modtaget følgende information / invitation:

"Viborg Mandskor har 150 års jubilæum den 14. november.

Vi har tilrettelagt en eftermiddag fra kl. 13:00 til ca. 16:30 med deltagelse af en stor del af Viborgs kor.
Som en særlig begivenhed har vi fået Sigurd Barett til at komponere et værk specielt til dette jubilæum.
At Synge Er At Leve. Værket bliver opført ca. kl. 14:00.

Begivenheden finder sted på Mercantec, Vinkelvej 20, 8800 Viborg - kom endelig forbi!

Jens Baungaard
Formand"

Du kan læse mere om Viborg Mandskor, jubilæet og arrangementet i korets pressemeddelelse, som du finder her.

22-07-2015

Nibe Håndværkersangforening afholder i samarbejde med Dansk Sanger-Forbund lørdagskursus den 26. september fra kl. 09:00 til 17:00.

Kurset holdes i Nibe Fritids- og Kulturcenter og ledes af Elena Vas Andersen, der er dirigent i Brage Ålborg.

Du kan læse mere om kurset og tilmelding osv. her.

15-06-2015

DSF's nyudnævnte kasserer oplyser, at han har skiftet bankforbindelse til Jyske Bank og dermed fået nyt kontonummer:

Det nye kontonummer er Regnr. 7242   konto  0001248658

Den nye kasserer Erik kan i øvrigt kontaktes på telefon 21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com.

22-05-2015

Fra Randi Voldbakken, der er eventmager hos FDM, har alle korene i DSF fået denne henvendelse:

"Kære alle medlemmer af Dansk Sangerforbund

Efter aftale med jeres formand Lau Michelsen tillader vi os, at fremsende information omkring 3 kommende arrangementer, der arrangeres af FDM i samarbejde med DR. Arrangementerne foregår i, hhv. Odense 3/7 , København 31/7 og Aarhus 21/8.

Margaret Lindhardt vil være vært, mens Kirsten Siggaard og kvartet vil stå i spidsen for musikken.

Vi håber, at kunne få nogle fantastiske aftener i et skønt italiensk cirkustelt, midt i det danske sommerlandskab med sang og gode historier kendt fra Giro 413, hvor vi også serverer kaffe og kage.

Det er FDMs Oplevelsers ønske, at så mange som muligt har lyst til at deltage, og vi håber, at nogle af medlemmerne af Dansk Sangerforbund vil synes det ville være interessant at synge med disse aftener, og vi håber at I vil videreformidle budskabet.

Hvis der er spørgsmål, eller hvis I ønsker at købe billetter til arrangementerne, så kontakt mig på mail, eller på telefon  28 56 90 57, så finder vi en god pris til jer.

Med venlig hilsen
Randi Voldbakken, Event Manager"

Du kan læse mere om arrangementet på FDM's hjemmeside: http://oplevelser.fdm.dk/syng-med-giro-413
 

30-04-2015

Referat fra repræsentantskabsmødet den 18. april i Horsens er udsendt til alle medlemskor, bestyrelse mv. DU kan læse referatet ved klik på dette link.

Som det fremgår af referatet afgav Jørgen Møller kassererjobbet efter 10 års tro tjeneste. Pladsen overtages af Erik Hansen fra Skanderborg. Det betyder bl.a. at henvendelser om salget af årsnåle mv. fremover skal ske til Erik, der kan kontaktes på telefon 21694527 eller email erik.skjoennemann.hansen@gmail.com.
 

19-02-2015

Har du fået lært satserne, som skal bruges ved Landssangerstævnet i Skive den 29.-30. maj?
Måske har I øvet dem i dit kor, men du vil alligevel gerne være mere sikker i din stemme.

Så har du chancen nu:
Formanden for DSF's Musikudvalg, Christian Bennedsen, har nemlig indspillet de 4 stemmer til hver af de 5 satser, som skal bruges i fællesprogrammet. Du kan hente og lytte til indspilningerne fra siden "Lydfiler til NYUDGIVELSER", som nu finder her.
 

15-12-2014

Meddelelse fra formanden:
Sæt x i kalenderen lørdag den 18. april 2015, hvor der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde i Horsens.

Dagsorden hertil samt øvrigt materiale udsendes jfr. vedtægterne.

01-12-2014

Har du husket at melde dig / dit kor til DSF's traditionsrige sangerkursus i Vandel?

Kurset holdes lørdag den 7. og søndag den 8. februar 2015 på Vandel Ungdomsskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel. Meld dig til nu - Erfaringen viser, at det betaler sig at være i god tid med tilmeldingen.

Instruktør er denne gang Jon Hollesen, som er uddannet cand. mag. i musik-videnskab og dramaturgi ved Aarhus Universitet, samt uddannet til sangpædagog fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med taleteknik som tilvalgsfag. 

Se invitationen til vinterens weekend i Vandel her.

20-10-2014

Dansk Amatør Musik (DAM) indbyder til Konference om amatørmusikkens status og vilkår i Danmark 2014 fredag den 14. november 2014 kl 09.30 – 15.00. Konferencen afholdes på Den Kreative Skole, Kongensgade 111, 7000 Fredericia.

Se indbydelsen her.

15-10-2014

Danmarks ældste og største mandskor fejrer 175 års jubilæum

Danmarks ældste og største mandskor, Studenter-Sangforeningen, fejrer i år deres 175 års jubilæum. Der sker den 22. november med en stort anlagt jubilæumskoncert, der byder på traditionelle korarrangementer, en moderne uropførelse af Anders Koppel, optrædener fra blandt andet Andrea Pellegrini og mange flere.

Du kan læse mere om koret og koncerten på siden "Nyt fra korene" her.

04-10-2014

DSF har sendt en indbydelse til endnu et kursus i "STEMMETRÆNING".

Denne gang afholdes kurset Lørdag den 15. november kl. 9:00 - 15:00i Morten Børup Skolens aula, Møllegade 45, 8660 Skanderborg

Kursusinstruktør er mezzosopranen Mette Østergaard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har musikpædagogisk eksamen i sang mm.

Prisen for kurset er kun 125 kr. pr. deltager. Dette dækker kursusgebyr, morgenkaffe samt frokost. Øl og vand kan købes til korpriser.
Bindende tilmelding til dette kursus sker korvis senest den 10. november ved at beløbet indsættes på konto (3675) 0003963217. Indbetalingen mærkes “Lørdagskursus“ og korets navn.

Læs mere om kurset og instruktør Mette Østergaard i kursusindbydelsen, som du finder her.
 

04-10-2014

Poul Erik Jensen fra Mandskoret "Frejdig" i Brønderslev har sendt sin seneste sang - "Sommerregn". Se noder og tekst på siden "NYT fra korene",
 

21-09-2014

Fra Gram Mandskor har vi modtaget en annonce vedrørende en korkoncert på Gram Slot, " Den Holstenske Lade", søndag den 28. september kl. 14.00.
Koncerten, der er starten på Haderslev Kulturuge 2014, har deltagelse fra 7 lokale kor og er arrangeret af Gram Mandskor.

Se annoncen her.

30-06.2014

Datoen for næste ordinære repræsentantskabsmøde er nu fastlagt. Det bliver lørdag den 18. april 2015.
Tid og sted meddeles senere, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen den 18. april.

30-06.2014

Nyt fra formanden:

Efter at Peter Dansholm har meddelt sin udtræden af bestyrelsen, har Horne Mandskor efter opfordring indsat John Jensen i bestyrelsen. John er altså jfr. vedtægternes § 4 D fuldgyldigt medlem af bestyrelsen indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes 18. april 2015. John repræsenterer korene på Fyn.

Vi byder John velkommen i DSF's bestyrelse.

23.05.2014

"Så er vi igen 40 kor i DSF" skriver en tilfreds formand:

Københavns Politi Sangkor har meldt sig under fanerne. Koret består for tiden af mellem 22 aktive sangere, fordelt på 4 stemmegrupper. Repertoiremæssigt spænder koret vidt fra danske sange og salmer over klassiske korværker, opera– og operettekor til barbershop og musicals.

Københavns Politi Sangkor er stiftet 13. marts 1913 som flerstemmigt mandskor for, som det fremgår af foreningens vedtægter: ”at synge for borgerne og derved bidrage til at fremme tillid og forståelse mellem borgere og politi”.

Koret ledes af dirigent Martin Petersen (født 1978), der til daglig er organist ved Sankt Jakobs Kirke i København.

Du kan læse mere om koret på deres hjemmeside: http://www.politisangkor.dk/index.html

Vi byder koret hjertelig velkommen i sammenslutningen og glæder os til at se og høre jer til DSF's kurser og sammenkomster.

20-03-2014

Dansk Sanger-Forbund (DSF) afholder lørdagskursus den 1.november 2014 i Kulturhuset i Toftlund (ved Musik og Teaterhøjskolen).

Der kommer en invitation ud omkring den 1. maj, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Hvis du har kommentarer eller ændringer - især til faktaoplysningerne - kan du  sende en mail til web-redaktør Jørn Frandsen.

 

Opdateret d. 02-06-2021